ภารกิจของพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

มกราคม 1-31

วันที่ 1 มกราคม
January 1 TEAMWORK

ไม่มีใครสามารถปรนนิบัตินายสองคนได้ เพราะเขาจะเกลียดชังนายหนึ่งและรักนายอีกนาย หรือเขาจะภักดีต่อนายฝ่ายหนึ่งและดูหมิ่นอีกฝ่ายหนึ่ง มัทธิว 6:24

Whether we are playing sports or living life, it is imperative to know whose team you are on. Some of the most memorable moments in sports have been when players have done something that has helped the other team win. These moments are not quickly forgotten and cause a certain amount of distrust among your teammates. As important as this may seem in sports, it is even more critical when we talk about God. Every day our actions either are in support of our God or working against God.
Whose team are you playing on?

_____________________________________
บทที่ 1
_____________________________________
แผนการอ่าน:

ปฐมกาล 1:1-2:25
มัทธิว 1:1-2:12
สดุดี 1:1-6
สุภาษิต 1:1-6

ลำดับความสำคัญ
ลำดับความสำคัญ 2 มกราคม

แต่จงแสวงหาอาณาจักรและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วสิ่งทั้งหมดนี้จะเพิ่มให้แก่ท่าน มัทธิว 6:33

Playing on a team can be a challenge because we have to put the good of the team above our own. Many athletes have put the pursuit of individual glory ahead of their teams.
They may achieve individual records, but their team fails to win. It is when we focus on making our team better that we can become a champion.
As children of God, our priority is to be committed to the success of His team, Church. As we seek to make others better, God then provides the things we truly need. What’s your priority?

_____________________________________
บทเรียนหรือสอนหรือการเรียนและเครื่องเตือนสติ 1
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 3:1-4:26
มัทธิว 2:13-3:6
สดุดี 2:1-12
สุภาษิต 1:7-9

ออกกำลังกายทุกวัน
January 3 DAILY WORKOUT

ไม่ว่าท่านจะทำอะไร จงทำงานของท่านด้วยใจจริงเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า มากกว่าทำเพื่อมนุษย์ โคโลสี 3:23

An athlete must give all that he has, or he will let both his team and himself down. As a fan, nothing is more disappointing than watching an athlete give less than his full effort. Real athletes always give everything they have whenever they step on the field because they know they will never get another chance to relive today. In the same way, Christians should give everything they have in how they live every day. Today may be the only chance we have to make a difference in someone’s life, so let’s give it our best shot. Who are you going to bless today?
_____________________________________
บทเรียนหรือสอนหรือการเรียนและเครื่องเตือนสติ 1
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 5:1-7:24
มัทธิว 3:7-4:11
สดุดี 3:1-8
สุภาษิต 1:10-19

วันที่ 1 มกราคม
4 มกราคม เลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด

คนชอบธรรมควรเลือกคบเพื่อนอย่างรอบคอบ NKJV. สุภาษิต 12:26

One of the most critical choices we make in athletics is choosing teams. Whether we make a choice or someone else does the choosing, it has a profound impact on the results we get. Pick a mediocre team, and you will get poor results. Everyone wants to pick the best team they can.
We all want to win. It’s also that way in life. If we’re going to do well, we need to surround ourselves with good people. Our friends are our choice. We need to be careful about who we “have on our team.” They will either lift us up, or they will bring us down. Do your friends make you better or tempt you to be worse?

______________________________
บทเรียนหรือสอนหรือการเรียนและเครื่องเตือนสติ 1
______________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 8:1-10:32
มัทธิว 4:12-25
สดุดี 4:1-8
สุภาษิต 1:20-23

ลำดับความสำคัญ
January 5 TEAMWORK

ตอนนี้มีของกำนัลหลากหลาย แต่มีจิตวิญญาณเดียวกัน
1 โครินธ์ 12:4

One of the great things about being on a team is noticing the variety. There are times we think because you are not like me, you can’t be on my side. When you look at a winning team, one of the first things you notice is they are not all alike. Each has his unique personal appearance, talents, and skills. The whole team concept is a combination of different people working together to accomplish a common goal. God gave us each unique abilities but then gave us His Spirit to make us one. Are you playing your part?
______________________________
บทที่ 1
______________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 11:1-13:4
มัทธิว 5:1-26
สดุดี 5:1-12
สุภาษิต 1:24-28

ออกกำลังกายทุกวัน
6 มกราคม สนับสนุน-MENT

ฉะนั้นจงหนุนใจกันและเสริมสร้างกันเช่นเดียวกับที่ท่านกำลังทำอยู่
1 เธสะโลนิกา 5:11

It is inevitable that in an athlete’s life, there are going to be disappointments. There are going to be injuries and tough losses. That is the nature of both sports and life. Every team needs someone who will come and encourage those who are down. These people come and help us to find the courage to go on. We all need these people in our lives. Just as we need people to encourage us, we should also be helping others. As Christians, we know that this is not all there is, and there is a better day coming. We have something to look forward to. Who are you going to encourage today?
______________________________
บทที่ 1
______________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 13:5-15:21
มัทธิว 5:27-48
สดุดี 6:1-10
สุภาษิต 1:29-33

วันที่ 1 มกราคม
7 มกราคม ความขยัน

แต่จิตใจของคนขยันจะถูกสร้างขึ้น รวย. กจ.
สุภาษิต 13:4

Another character trait that improves our quality of life is diligence. Some of the more famous athletes are known for spending extra hours after everyone else has gone home working on their athletic skills. It seems there is a direct relationship between the spare time they give and their performance on the athletic field. It is this way in life, as well. If we want to live better in our Christian lives, we must also make an extra effort. The areas of our lives we invest in will improve. Put your energy into your daily walk with God, and it will bless every area of your life. How much extra time will you put into your walk with God today?
_____________________________________
LESSON 2
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 16:1-18:15
มัทธิว 6:1-24
สดุดี 7:1-17
สุภาษิต 2:1-5

ลำดับความสำคัญ
8 มกราคม การสอน

คนมีใจฉลาดจะได้รับพระบัญชา แต่คนโง่ที่พูดพล่ามจะพินาศ
สุภาษิต 10:8

Coaches improve athletes. Even professional athletes who we think are already very talented sometimes hire private coaches to help them improve their game. On the other hand, some athletes seem to think they know it all and refuse additional instruction. These players seem to plateau, and their abilities slowly fade.
We all should recognize the benefits of instruction. As followers of Christ, we can improve our lives by being open to teaching.
It’s when we are not teachable that we become dangerous. Are you teachable?

_____________________________________
บทที่ 2
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 18:16-19:38
มัทธิว 6:25-7:14
สดุดี 8:1-9
สุภาษิต 2:6-15

ออกกำลังกายทุกวัน
January 9 TEAMWORK

แต่การสำแดงของพระวิญญาณนั้นประทานให้แต่ละคนเพื่อประโยชน์ของทุกคน NKJV.
1 โครินธ์ 12:7

“It’s all about me” is one of the most common phrases heard today. Most of us would stop short of using this phrase, but we often think, “what’s in it for me?” The problem we have is that if it is all about us, we end up frustrated and alone. No one wants that kind of person on their team.
Only when we begin to accept the idea that it’s about God and others that our lives become meaningful and joyful.
We were created to find our ultimate satisfaction in serving and helping others. Is it all about you?

_____________________________________
บทที่ 2
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 20:1-22:24
มัทธิว 7:15-29
สดุดี 9:1-12
สุภาษิต 2:16-22

วันที่ 1 มกราคม
10 มกราคม สมบัติของคุณ

เพราะทรัพย์สมบัติของคุณอยู่ที่ไหน หัวใจของคุณก็จะอยู่ที่นั่นด้วย
ลูกา 12:34

สมบัติของคุณคืออะไร? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับอะไรมากที่สุด?
What gets you excited, just thinking about it? For many of us, it’s a reward, or a promotion, or a championship trophy. Many hours of hard work seem like nothing when you are standing up to receive your prize. Olympic athletes spend many hours to achieve their medals. What about the things of God? I show how much I treasure them by how I spend my time, how I focus my efforts, and by what I talk about. Is your treasure worth trading your only life for?

_____________________________________
บทที่ 2
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 23:1-24:51
มัทธิว 8:1-17
Psalms 9:13-20
สุภาษิต 3:1-6

ลำดับความสำคัญ
January 11 GETTING YOUR LIFE BACK

ประพฤติตนอย่างมีปัญญาต่อบุคคลภายนอก ใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุด โคโลสี 4:5

Many people give much of their time to their careers or hobbies. They don’t have time for many other activities. Their involvement in these activities controls most of their lives. They build their lives around it. As a Christian, what have we built our lives around? Have we made it around our relationship with God and being involved in His Church? As a Christian, if we have made our lives about anything else, we need to take it back. That’s what this verse is telling us. We should take our life back from worthless things and give it to something that will count forever. What will you do with your time today?
_____________________________________
บทที่ 2
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 24:52-26:16
มัทธิว 8:18-34
สดุดี 10:1-15
สุภาษิต 3:7-8

ออกกำลังกายทุกวัน
12 มกราคม วัตถุประสงค์ของคุณ

พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “พวกท่านแสวงหาเราทำไม? คุณไม่รู้หรือว่าฉันต้องเกี่ยวกับธุรกิจของพ่อของฉัน” กจ.
ลูกา 2:49

เมื่อนักแสดงได้รับบทบาทให้เล่นในภาพยนตร์ เขาเรียนรู้ทุกอย่างที่ทำได้เกี่ยวกับตัวละครนั้นเพราะเขาต้องการแสดงได้ดี เขารู้ว่าเขาจะต้องรับผิดชอบต่อผู้กำกับและแฟน ๆ ของเขาสำหรับการแสดงของเขาในภาพยนตร์เรื่องนี้ พระเยซูทรงทราบว่าพระองค์ทรงมีจุดประสงค์ที่จะเล่นและเป็นผู้มอบบทบาทนั้นแก่พระองค์ เราควรพยายามค้นหาบทบาทนั้นและทำมันให้ดี
We should be about our Father’s business. One day we will give an account for how we performed in the role He gave us. What role has God planned for you, and how well are you doing it?

_____________________________________
บทเรียนหรือสอนหรือการเรียนและเครื่องเตือนสติ 2
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 26:17-27:46
มัทธิว 9:1-17
สดุดี 10:16-18
สุภาษิต 3:9-10

วันที่ 1 มกราคม
January 13 TEAMWORK

พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด พวกเขาเป็นหนึ่งเดียว และทุกคนมีภาษาเดียวกัน และนี่คือสิ่งที่พวกเขาเริ่มทำ และตอนนี้ ไม่มีอะไรเลย พวกเขาตั้งใจที่จะทำจะเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขา ปฐมกาล 11:6

These are powerful words.
A group that works together can outperform a group of more talented people who do not work together. Groups and companies rise and fall based upon their unity. It is also that way in the work of the Lord. By working together, Christians can make a huge impact, much more than they ever would have made working independently. It is exciting to think about what we can accomplish together.
คุณจะเข้าร่วมทีมหรือไม่?

_____________________________________
บทที่ 2
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 28:1-29:35
มัทธิว 9:18-38
สดุดี 11:1-7
สุภาษิต 3:11-12

ลำดับความสำคัญ
14 มกราคม WISE LIVING

ประพฤติตนอย่างมีปัญญาต่อบุคคลภายนอก ใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โคโลสี 4:5

We should all make wise choices in what we eat and how we rest. There are also other things they should leave alone. It’s not a matter of right and wrong as much a matter of doing the wise thing. As Christians, many believe that if something is not specifically prohibited, then it is okay for them. They are asking the wrong question. “Would this be a wise thing for me to do?” is a better question. Is this going to bring me closer to God? Would this activity keep someone else from wanting to know God?
_____________________________________
บทที่ 3
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 30:1-31:16
มัทธิว 10:1-23
สดุดี 12:1-8
สุภาษิต 3:13-15

ออกกำลังกายทุกวัน
15 มกราคม ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังคุณ

Do not call to mind the former things or ponder things of the past.
อิสยาห์ 43:18

One of the keys to having a good day is to forget about yesterday, whether good or bad. If you are focused on what happened before, it is impossible to perform your best today.
You only have today. It’s the same way with our entire life; if we focus on the hurts or the blessings of the past, we will not be fully open to what God is doing in our lives today. And then we will miss out. Do you think about yesterday, or are you focused on living today?
_____________________________________
บทที่ 3
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 31:17-32:12
มัทธิว 10:24-11:6
สดุดี 13:1-6
สุภาษิต 3:16-18

วันที่ 1 มกราคม
January 16 TEAMWORK

นี่เป็นบัญญัติของเรา ให้เจ้ารักกันเหมือนที่เรารักเจ้า
ยอห์น 15:12

A good teacher can tell his students what they expect
, while a great teacher will demonstrate what they want. One talks, while the other acts. A teacher that students want to work for is not all talk, but shows by his actions, his expectations. Jesus lived his life as a powerful example. His words and His actions were the same. The Bible is not just a do what I say book. Jesus came and lived a perfect life so that he could say, “Do as I do, and as I say.” We should be excited to follow His example. Do you love others as Jesus did?
_____________________________________
บทที่ 3
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 32:13-34:31
มัทธิว 11:7-30
สดุดี 14:1-7
สุภาษิต 3:19-20

ลำดับความสำคัญ
17 มกราคม โฟกัสที่ความเป็นเลิศ

ดีo คุณเห็นผู้ชายที่มีทักษะในการทำงานของเขาหรือไม่? เขาจะยืนต่อหน้ากษัตริย์ เขาจะไม่ยืนต่อหน้าคนปิดบัง.
สุภาษิต 22:29

We all work hard, and part of the reward is to have someone famous or well known to hand us a trophy or an award. That is a validation that we have performed well to have someone famous there for the ceremony. A reward for a job well done. That is a principle that flows throughout all of life. Excellent work is recognized. It enables people to promotion in their work. It helps them receive raises in pay and sometimes bonuses. Is your work just good enough to get by, or do you seek to work with excellence?
_____________________________________
บทที่ 3
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 35:1-36:43
มัทธิว 12:1-21
สดุดี 15:1-5
สุภาษิต 3:21-26

ออกกำลังกายทุกวัน
18 มกราคม จงระวังความจองหอง

ความเย่อหยิ่งไม่ได้เกิดขึ้นนอกจากการวิวาท แต่ปัญญาอยู่กับผู้ที่ได้รับคำปรึกษา สุภาษิต 13:10

Do you know people who are really good at something, and they know it and brag about it all the time? They probably have problems getting along with others, especially their teachers and their coworkers. No one really likes to be around them. We call this pride, and because of their pride, they can’t even see they are the problem. Don’t let pride into your life. No person is so important that life won’t go on without them. You don’t need the problems. Do you see your need for others?
_____________________________________
บทที่ 3
_____________________________________

แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 37:1-38:30
มัทธิว 12:22-45
สดุดี 16:1-11
สุภาษิต 3:27-32

วันที่ 1 มกราคม
19 มกราคม การวางแผน

แผนงานของคนขยันย่อมได้เปรียบอย่างแน่นอน แต่ทุกคนที่รีบร้อนย่อมไปสู่ความยากจนอย่างแน่นอน
สุภาษิต 21:5

ธุรกิจ โรงเรียน หรือทีมที่ประสบความสำเร็จมีแผนเสมอ แผนดังกล่าวจะชี้นำการตัดสินใจและการทำงานหนักทั้งหมดของพวกเขา อีกไม่นานองค์กรอื่นๆ ก็ต้องการคัดลอกแผนดังกล่าว แต่แผนจะได้ผลก็ต่อเมื่อทางเลือกและการทำงานหนักทั้งหมดของพวกเขาเป็นไปตามแผนนั้น การไม่ทำตามแผนอย่างสมบูรณ์มักจะเป็นการที่ทีมอื่นล้มเหลว แผนเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันความสำเร็จ แต่แผนที่นำทางการตัดสินใจทั้งหมดด้วยความพากเพียรจะนำคุณไปสู่ที่ที่คุณต้องการไปในชีวิต ชีวิตที่ปราศจากแผนจะไม่พาคุณไปในที่ที่คุณอยากไป แผนของคุณคืออะไร?

_____________________________________
บทที่ 3
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 39:1-41:16
มัทธิว 12:46-13:23
สดุดี 17:1-15
สุภาษิต 3:33-35

ลำดับความสำคัญ
January 20 TEAMWORK

จีผู้รักใคร่ไม่มีใครมากไปกว่านี้ที่จะสละชีวิตเพื่อเพื่อนของเขา
ยอห์น 15:13

เราเชียร์และยอมรับคนที่สละเวลาและเงินของตัวเองเพื่อช่วยให้คนอื่นมีมากขึ้น เราพูดถึงสิ่งที่เป็นการเสียสละ แท้จริงแล้ว มีการเสียสละอย่างหนึ่งที่จะทำให้สิ่งอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราละทิ้งไปนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยไปตลอดกาลเมื่อเปรียบเทียบกัน พระเยซูเสด็จออกจากสวรรค์และถูกทรมานและถูกสังหารเพื่อชดใช้บาปของเรา ไม่ใช่ของพระองค์ การเสียสละนี้เป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความรัก ชีวิตของพระองค์เป็นแบบอย่างที่เราต้องปฏิบัติตาม ไม่ควรเสียสละสูงเกินไปสำหรับเรา เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา คุณกำลังเสียสละอะไร?
_____________________________________
บทที่ 3
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 41:17-42:17
มัทธิว 13:24-46
สดุดี 18:1-15
สุภาษิต 4:1-6

ออกกำลังกายทุกวัน
21 มกราคม ควบคุมตัวเอง

But he who is impulsive exalts folly. NKJV.
สุภาษิต 14:29

Many people are remembered more for their mistakes than their hard work. Whenever some people have their name mentioned, there is usually a statement about how they behaved in the wrong way and where that has left them today. Those who have suffered this loss didn’t end up there without warning. In small ways before this, they failed to exercise self-control. For some reason, they were unable to see the danger and correct it. Then the tiny lack of self-control burst into the spotlight, and they are left with a mess to clean up. Do you have self-control?
_____________________________________
บทที่ 4
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 42:18-43:34
มัทธิว 13:47-14:12
สดุดี 18:16-36
สุภาษิต 4:7-10

วันที่ 1 มกราคม
22 มกราคม ความซื่อสัตย์

The integrity of the upright will guide them.
สุภาษิต 11:3

One of the best ways to avoid trouble in life is to decide
what you will do in a given situation. An example of this is we teach our children to say “no to drugs.” Decide what you will do based on your goals.
นักกีฬาจะไปฝึกซ้อมแม้ว่าเขาอยากจะทำอย่างอื่นมากกว่าเพราะมันช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมาย
He knows to avoid drugs and alcohol, which will hurt his performance. As Christians, we need to make our decisions based upon what Jesus would do. Then our integrity will genuinely guide us. Do you have a plan to overcome temptation?

_____________________________________
บทที่ 4
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 44:1-45:28
มัทธิว 14:13-36
สดุดี 18:37-50
สุภาษิต 4:11-13

ลำดับความสำคัญ
January 23 TEAMWORK

เพราะเจ้าถูกซื้อด้วยราคา ดังนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าในร่างกายของคุณและ spirit, which is God’s. NKJV.
1 โครินธ์ 6:20

เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะได้ยินนักกีฬามืออาชีพพูดถึงเจ้าของของพวกเขา ในแง่หนึ่ง คำนั้นถูกต้องเพราะพวกเขาเป็นเจ้าของทีม พวกเขาได้เซ็นสัญญาเล่น พวกเขาตกลงที่จะให้เวลาและความสามารถของพวกเขาสำหรับเงินจำนวนหนึ่ง ในฐานะคริสเตียน เราตกลงที่จะสละเวลาและความสามารถที่พระเจ้ามอบให้เราเพื่อแลกกับที่พระเยซูทรงชดใช้ค่าปรับสำหรับความบาปของเรา ความมุ่งมั่นนี้เป็นสัญญาตลอดชีพ คำถามคือ เรากำลังดำเนินตามข้อตกลงในส่วนของเราหรือไม่?

_____________________________________
บทที่ 4
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 46:1-47:31
มัทธิว 15:1-28
สดุดี 19:1-14
สุภาษิต 4:14-19

ออกกำลังกายทุกวัน
24 มกราคม ทัศนคติ

ชื่นชมยินดีเสมอ
1 เธสะโลนิกา 5:16

Charles Swindoll กล่าวว่า "ฉันเชื่อว่าชีวิตคือ 10% ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน และ 90% ของฉันมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อมัน
And so it is with you, and me…we are in charge of our attitudes. Attitude to me is more important than the past, than education,
than money, than circumstances, than failures, than successes, than what other people think or say or do. It is more important than appearance, giftedness, or skill. It will make or break a company, a church, or a home.” As life’s circumstances greet you today, what kind of attitude will you commit to having?
_____________________________________
บทที่ 4
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 48:1-49:33

มัทธิว 15:29-16:12
สดุดี 20:1-9
สุภาษิต 4:20-27

วันที่ 1 มกราคม
25 มกราคม การรับรู้อำนาจ

Every person is to be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except from God, and God establishes those which exist.
โรม 13:1

Every business has a boss, and a team has a coach, a class has a teacher. We must follow their rules. We don’t get to make the rules. This is another life principle. Even when we are growing up, our parents make the rules. One of the sure ways to have problems is not to follow the rules. The consequences can range from a penalty call in soccer to time in jail from the police. It all depends on the rule you break. God placed these authorities into their place, and we should be subject to them.
Are you obeying those in authority over you?

_____________________________________
บทที่ 4
_____________________________________
แผนการอ่าน:
ปฐมกาล 50:1-อพยพ 2:10
มัทธิว 16:13-17:9
สดุดี 21:1-13
สุภาษิต 5:1-6

ลำดับความสำคัญ
26 มกราคม CONSEQUEN-CES

For rulers are not a cause of fear for good behavior, but evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise from the same;
โรม 13:3

ทุกการกระทำมีผลตามมา
Some are even predictable. If you kick a ball hard, it will usually go far. The direction it goes depends on the direction you kick it. We can choose our actions, but we don’t always get to choose our consequences. When we choose to do well, we don’t have anything to worry about. When we choose to do wrong, there is always a fearful expectation that we could get caught. As Christians, we should focus on doing the right things to enjoy the good consequences and freedom from fear. What direction are you choosing?

_____________________________________
บทที่ 4
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อพยพ 2:11-3:22
มัทธิว 17:10-27
สดุดี 22:1-18
สุภาษิต 5:7-14

ออกกำลังกายทุกวัน
January 27 TEAMWORK

พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “จงตามเรามา และเราจะทำให้พวกท่านเป็นชาวประมงหาคน”
มัทธิว 4:19

We can be tempted sometimes to think that we can achieve greatness on our own without any help. We trust our abilities and our thoughts more than we trust other people. We work hard, and sometimes we meet with limited success. We can never achieve all that we were meant to alone. Jesus, who had all abilities, perfect thinking, and all power, chose to work through a team. The first thing he did was start a team. Jesus is inviting you today. Will you join His team?
_____________________________________
บทที่ 4
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อพยพ 4:1-5:21
มัทธิว 18:1-20
สดุดี 22:19-31
สุภาษิต 5:15-21

วันที่ 1 มกราคม
28 มกราคม แทนที่ความคิดเชิงลบ

สุดท้ายนี้ พี่น้องทั้งหลาย สิ่งใดที่จริง สิ่งใดที่น่านับถือ สิ่งใดที่ควร สิ่งใดที่บริสุทธิ์ สิ่งใดที่น่ารัก สิ่งใดที่มีชื่อเสียง หากมีความเป็นเลิศประการใด และหากมีสิ่งใดควรแก่การสรรเสริญ จงพิจารณาดูสิ่งเหล่านี้
ฟิลิปปี 4:8

Have you had a bad day lately? The kind where things went so bad that you don’t want to remember it? One of the things we can’t wait to do is to get back out there so that we can replace those memories with some positive ones. The same is true in life. People can say don’t think about bad things, and we try to do that. The problem is your mind won’t run on empty. It will go back to the negative unless you replace it with something positive. Don’t try to forget negative thoughts. Replace them. What are you thinking about?

_____________________________________
บทที่ 5
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อพยพ 5:22-7:25
มัทธิว 18:1-20
สดุดี 22:19-31
สุภาษิต 5:15-21

ลำดับความสำคัญ
29 มกราคม ทางออก

ไม่มีการทดลองใดตามทันคุณ แต่สิ่งล่อใจที่เกิดกับมนุษย์มักเกิดขึ้น และพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ยอมให้ท่านถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ แต่ด้วยการทดลองจะทรงจัดเตรียมทางรอดให้ด้วย เพื่อท่านจะสามารถอดทนได้
1 โครินธ์ 10:13

We have all seen magicians in situations where they seemed to be trapped. Then they maneuver themselves and escape.
We are amazed and wonder how they did it. First, they recognized the trap. Secondly, they knew they could escape because it is a trick. And finally, they have got out of other situations before, so they have confidence. As we face temptations, God has guaranteed us a way out. Unlike a magician, when we find ourselves seemingly trapped, remember God has made the way out. Are you watching out for traps in your life?

_____________________________________
บทที่ 5
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อพยพ 8:1-9:35
มัทธิว 19:13-30
สดุดี 24:1-10
สุภาษิต 6:1-5

ออกกำลังกายทุกวัน
30 มกราคม การทำงานเป็นทีม

อย่าทำสิ่งใดจากความเห็นแก่ตัวหรือความถือดีที่ว่างเปล่า แต่ด้วยจิตใจที่ถ่อมตนถือว่าผู้อื่นสำคัญกว่าตนเอง
ฟิลิปปี 2:3

Teammates that are trying to make a name for themselves put themselves in opposition to their team. When we are playing or just mentally focused on ourselves, our eyes are on our own prize and not the team prize.
Truly the Most Valuable Player on a team is the one that does the most to help the players around him be better and ultimately for that team to achieve their fullest potential. This type of performance doesn’t happen by accident; it happens when people look to lift each other up instead of themselves. As believers, we are more valuable when we look to lift up each other. Who are you making better?

_____________________________________
บทเรียนหรือสอนหรือการเรียนและเครื่องเตือนสติ 5
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อพยพ 10:1-12:13
มัทธิว 20:1-28
สดุดี 25:1-15
สุภาษิต 6:6-11

วันที่ 1 มกราคม
31 มกราคม ชื่อเสียง

การกระทำของเขารู้แจ้งถึงเด็ก ว่าสิ่งที่ทำนั้นบริสุทธิ์และถูกต้องหรือไม่ NKJV
สุภาษิต 20:11

เมื่อเราได้ยินชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง และเรานึกถึงสิ่งที่ยอดเยี่ยมบางอย่างที่พวกเขาทำและรางวัลที่พวกเขาได้รับในทันที นั่นคือเหตุผลที่ทุกคนมุ่งมั่นที่จะกล่าวถึงชื่อของพวกเขาพร้อมกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตนอกกีฬาเป็นอย่างไร ถ้ามีคนพูดถึงคุณตอนนี้ เขาจะว่าอย่างไร? คุณเป็นเพื่อนที่ดี เห็นแก่ตัว หรืออาจหยิ่งผยอง? ในฐานะคริสเตียน เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกระทำของเราสอดคล้องกับพระคัมภีร์เพราะไม่เพียงพูดถึงเราเท่านั้น แต่ยังพูดถึงพระเยซูด้วย ผู้คนจะพูดอะไรเกี่ยวกับคุณ?

_____________________________________
บทที่ 5
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อพยพ 12:14-13:16
มัทธิว 20:29-21:22
สดุดี 25:16-22
สุภาษิต 6:12-15

ลำดับความสำคัญออกกำลังกายทุกวัน