About Us

Những nhà vô địch lấy Đấng Christ làm trung tâm™

Không phải là một sự kiện…Đó là một cách sống!

“Vì chúng ta không chỉ là VÔ ĐỊCH nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta.” Rô-ma 8:37