ภารกิจของพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

วันที่ 1-30 กันยายน

วันที่ 1 มกราคม
1 กันยายน ความคิดกลายเป็นคำพูด

For from within, out of the heart of men, proceed the evil thoughts, fornications, thefts, murders, adulteries, 22 deeds of coveting and wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride, and foolishness.
มาระโก 7:21-22

We have to be very careful about our words. Because of our status, people pay more attention to our words. We also need to be cautious about what we think because our words come from our thoughts. Our words are a sure reflection of what is going on in our minds. We are representatives of Christ, so we need to be careful about what we think. Are you careful in your thoughts, knowing that is where your words come from?

_____________________________________
บทที่ 35
_____________________________________ แผนการอ่าน:
โยบ 40:1-42:17
2 โครินธ์ 5:11-21
สดุดี 45:1-17

สุภาษิต 22:14

ลำดับความสำคัญ
กันยายน 2
ใครอยู่เคียงข้างคุณ?

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เพื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว ผู้ชายสามารถทำอะไรกับฉันได้บ้าง
สดุดี 118:6

One of the things that we learn living in a family is what we can expect from each other in life. For example, we may expect each other to do a certain chore or deed. First, parents will teach each child how to perform a specific chore. Then the child will practice doing that job. We don’t expect each other to do things they don’t know how to do or haven’t practiced. Knowing this builds trust with each other. By reading the Bible, a Christian learns what he can expect from God. Trust should be increasing by learning what God is like so that tough times are no longer feared. How do you face trouble knowing the Lord is on your side?
____________________________________
บทที่ 36
_____________________________________ แผนการอ่าน:
ปัญญาจารย์ 1:1-3:22
2 โครินธ์ 6:1-13
สดุดี 46:1-11
สุภาษิต 22:15

ออกกำลังกายทุกวัน
3 กันยายน คุณเชื่อใคร?

สำหรับเหตุผลนี้, ข้าพเจ้าก็ทนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เช่นกัน แต่ข้าพเจ้าไม่ละอาย เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าได้เชื่อใคร และข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์สามารถ รักษาสิ่งที่เราได้ฝากไว้กับพระองค์จนถึงวันนั้น
2 ทิโมธี 1:!2

Sometimes people disappoint or let each other down. This makes it difficult to know if they can trust each other in the future. Most of us won’t trust each other if there is not a track record of success. Even Christians can sometimes let you down. But God will not let you down. He will always keep His promises. We can trust in the Lord because He will be there when it really counts. Are you putting your trust in the Lord?
____________________________________
บทที่ 36
_____________________________________ แผนการอ่าน:
ปัญญาจารย์ 4:1-6:12
2 โครินธ์ 6:14-7:7
สดุดี 47:1-9
สุภาษิต 22:16

วันที่ 1 มกราคม
4 กันยายน รู้สึกขอบคุณ

ไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือการกระทำ จงทำทั้งหมดในพระนามขององค์พระเยซูเจ้า โดยขอบพระคุณผ่านทางพระองค์แด่พระเจ้าพระบิดา
โคโลสี 3:17

We should all be very good at being grateful. When someone does a great thing, we might rush over and pat them on the back, hug them, etc., to celebrate. We know that celebrating encourages the rest of us to do well. Christians should celebrate God’s goodness not just individually but as a group as well. This sharing and celebrating can encourage others who are struggling by reminding them of God’s goodness. When was the last time you thanked God for His goodness to you?

______________________________
บทที่ 36
______________________________ แผนการอ่าน:
ปัญญาจารย์ 7:1-9:18
2 โครินธ์ 7:8-16
สดุดี 48:1-14
สุภาษิต 22:17-19

ลำดับความสำคัญ
5 กันยายน
ฉลอง

แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "จงเขียนว่า 'ความสุขมีแก่ผู้ที่ได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยงอภิเษกของพระเมษโปดก" และเขาพูดกับข้าพเจ้าว่า “นี่เป็นพระวจนะที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า”
วิวรณ์ 19:9

In life, the bigger the obstacle, the bigger the celebration. Many times those special moments of celebration are the most priceless memories. For Christians, there is coming a day of celebration like none other. There will be so much to celebrate. But like a game, not everyone will be celebrating. Only those who have become followers of Jesus will be celebrating. The difference in this is not a play on a field but a decision made in life. Will you be celebrating on that final day?
______________________________
บทที่ 36
______________________________
แผนการอ่าน:
ปัญญาจารย์ 10:1-12:14
2 โครินธ์ 8:1-15
สดุดี 49:1-20
สุภาษิต 22:20-21

ออกกำลังกายทุกวัน
6 กันยายน
ความประทับใจครั้งแรก

ท่านไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้หรือ: หินซึ่งช่างก่อสร้างปฏิเสธ สิ่งนี้กลายเป็นศิลามุมเอก
มาระโก 12:10

We all know first impressions are important, but they are not everything. If they were, many well-known people would not be famous today. They know that the first rejection is not the final one. Jesus’ life reflects this principle. He came and was rejected. His people rejected Him, and He was crucified. But that is not how the story ends. Because of His sacrifice and resurrection, He is now The Way. He has gone from outcast to Savior and Lord. Does your life reflect Him?
______________________________
บทที่ 36
______________________________
แผนการอ่าน:
เพลงโซโลมอน 1:1- 4:16
2 โครินธ์ 8:16-24
สดุดี 50:1-23
สุภาษิต 22:22-23

วันที่ 1 มกราคม
7 กันยายน โฮมคอร์ต

Then my people will live in a peaceful habitation, and in secure dwellings and undisturbed resting places; 19 and it will hail when the forest comes down, and the city will be utterly laid low.
อิสยาห์ 32:18-19

There is nothing like coming home after a long road trip. We know when we walk through the door that we are home. We can’t wait to sit on our own couch, play in our own yard, and sleep in our own bed. We love to be back there. For a Christian, knowing where our home is should help us keep our focus. A Christian’s home is the presence of God. By staying in a right relationship with God, we can walk with confidence in this world. Are you living with a longing for a home?

_____________________________________
บทที่ 36
_____________________________________
แผนการอ่าน:
เพลงโซโลมอน 5:1-8:14
2 โครินธ์ 9:1-15
สดุดี 51:1-19
สุภาษิต 22:24-25

ลำดับความสำคัญ
8 กันยายน ถวายพระพร

โอ้, ขอบพระคุณพระเจ้า ร้องทูลพระนามของพระองค์ ทรงแสดงพระราชกิจของพระองค์ในหมู่ประชาชาติ
1 พงศาวดาร 16:8

As a family member, it is easy to tell who makes the difference. Imagine how frustrating you would be if the credit were
given to your brother or sister after you did something great. You would be frustrated. The same is true in our relationship with God. Many times people stand up and take credit for things only God could have done. Just as in a family, this is wrong. Are you praising God for the things He has done in your life?
_____________________________________
บทที่ 36
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 1:1-2:22
2 โครินธ์ 10:1-18
สดุดี 52:1-9

สุภาษิต 22:26-27

ออกกำลังกายทุกวัน
กันยายน 9
ฉลอง

'ตอนนี้, วันนี้จะเป็นวันที่ระลึกสำหรับเจ้า และเจ้าจงฉลองให้เป็นวันฉลองแด่พระเจ้า ตลอดชั่วอายุของท่าน คุณต้องฉลองเป็นกฎถาวร
อพยพ 12:14

We all enjoy celebrations like a birthday party or the holidays or, but no one celebrates losing. Celebrations are special and are forever etched into our minds: the more celebrations, the better. To a follower of Christ, we have something even better. We have a God who is always going to be victorious. Every day can be a day of celebration because He will never lose. What victories of God are you celebrating today?
_____________________________________
บทที่ 37
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 3:1-5:30
2 โครินธ์ 11:1-15
สดุดี 53:1-6

สุภาษิต 22:28-29

วันที่ 1 มกราคม
10 กันยายน การทำงานเป็นทีม

เราบอกคุณว่าในทำนองเดียวกัน จะมีความปิติยินดีในสวรรค์มากกว่าคนบาปคนเดียวที่กลับใจมากกว่าคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการการกลับใจ
ลูกา 15:7

Have you ever gone to a different family’s party? As a VISITOR? As a visitor, you don’t get the same response as your own family because you are a guest. As Christ-followers, we should welcome one another with joy and enthusiasm because we are on the same team. We shouldn’t give the same response to those who represent the enemy. Do you cheer for those who represent the Lord?

_____________________________________
บทที่ 37
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 6:1-7:25
2 โครินธ์ 11:16-33
สดุดี 54:1-7

สุภาษิต 23:1-3

ลำดับความสำคัญ
11 กันยายน การอุทิศตน

ไม่ว่าคุณจะกินหรือดื่มหรือทำอะไรก็ตาม จงทำทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
1 โครินธ์ 10:31

To achieve greatness, we have to give all of our heart and attention to that one thing. If we try to focus on several things, we will never be great in any of them. So we must choose one thing and dedicate ourselves to focus on that one thing. As a Christian, we must follow the same path. You will never become all that you can be if your heart is not focused on God first. You need to make a choice to follow God and then live it out. Are you following Jesus with your whole heart?
_____________________________________
บทที่ 37
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 8:1-9:21
2 โครินธ์ 12:1-10
สดุดี 55:1-23

สุภาษิต 23:4-5

ออกกำลังกายทุกวัน
รางวัล 12 กันยายน

His master said to him, ‘Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things; I will put you in charge of many things; enter into the joy of your master.’
มัทธิว 25:23

We all enjoy rewards. There are times when we perform so well at our job that we get a bonus or days off. These small rewards are ways of saying thank you for our dedication and hard work—those who follow the Lord experience the same principle. God does reward and bless those who follow Him in obedience. If we are not obeying Him, we should not expect the same rewards. What kind of rewards is your life earning?
_____________________________________
บทที่ 37
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 10:1-11:16
2 โครินธ์ 12:11-21
สดุดี 56:1-13
สุภาษิต 23:6-8

วันที่ 1 มกราคม
กันยายน 13
ความอัปยศ

บุคคลที่รวบรวมฤดูร้อนก็เป็นบุตรชายที่ฉลาด แต่ผู้ที่หลับใหลในฤดูเกี่ยวก็เป็นบุตรชายที่ประพฤติน่าละอาย
สุภาษิต 10:5

We all work very hard to avoid moral failures and rule violations because those things bring shame. It is sad when you have given so much of your time and energy to be disqualified because you didn’t follow a rule. If you can discipline yourself physically, then you should be able to discipline yourself morally. For Christians, we should strive to live our lives so that we can avoid bringing shame to ourselves and the God we serve. If your life were put on TV for all to see, would you be proud or ashamed?

_____________________________________
บทที่ 37
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 12:1-14:32
2 โครินธ์ 13:1-14
สดุดี 57:1-11

สุภาษิต 23:9-11

ลำดับความสำคัญ
14 กันยายน ขยันขันแข็ง

But now finish doing it also, so that just as there was the readiness to desire it, so there may be also the completion of it by your ability.
2 โครินธ์ 8:11

We all are expected to do all things with diligence. Diligence is defined as a constant and earnest effort. That means that every day, they are expected to give their best. Anything less than that shows up very quickly. A lack of diligence will equal a lack of effort. As Christians, we are expected by God to give our best effort to follow Him every day. A lack of diligence in following Him will lead to many problems that we could have avoided. Are you giving your diligence to keep His Word?
_____________________________________
บทที่ 37
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 15:1-18:7
กาลาเทีย 1:1-24
สดุดี 58:1-11

สุภาษิต 23:12

ออกกำลังกายทุกวัน
15 กันยายน กฎของทีม

เพราะถ้าคนใดคนหนึ่งล้มลง ผู้นั้นจะพยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่ผู้ที่ล้มลงเมื่อไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้น
ปัญญาจารย์ 4:10

All of us understand that we live under the rules of our family. If we live by our family’s rules and honor others in our home, we will be considered a “happy family.” If we cause our family problems by not following the rules, then things won’t be so happy. As followers of Christ, we are expected to obey His commands and honor other followers. By doing this, we have confidence in His help. Are you truly following Christ?
_____________________________________
บทที่ 37
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 19:1-21:17
กาลาเทีย 2:1-16
สดุดี 59:1-17

สุภาษิต 23:13-14

วันที่ 1 มกราคม
16 กันยายน ทิศทาง

พระเจ้าผู้เดียวทรงนำทางเขา และไม่มีพระเจ้าต่างด้าวอยู่กับเขา
เฉลยธรรมบัญญัติ 32:12

When learning to drive, one thing you learn early is what direction to go. This is vital because going the wrong way would embarrass you and could hurt you or someone else. Also, when we go the wrong way, it is not quickly forgotten. It is the same with life. Everything we do is based on going in the right direction. A follower of Christ is faced with the same situation. Everything God asks us to do is based on us going in the right direction. When we don’t, those around us suffer the consequences along with us. Are you headed in the right direction?

_____________________________________
บทที่ 38
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 22:1-24:23
กาลาเทีย 2:17-3:9
สดุดี 60:1-12

สุภาษิต 23:15-16

ลำดับความสำคัญ
17 กันยายน วิธีการเปลี่ยน

และอย่าดำเนินตามโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนความคิดใหม่เสีย เพื่อท่านจะได้พิสูจน์ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร ว่าอะไรดี เป็นที่ยอมรับ และสมบูรณ์
โรม 12:2

We are sometimes confronted with a need to change. Yes,
a long-standing habit can be changed. And even when athletes have a desire to change, they need help. The good news is that change is possible. God’s Word outlines a plan for change that is foolproof. If we want to change, we are asked to read the Word and then obey it. God has made it plain. The real question boils down to a desire to change. How much do you want to change?

_____________________________________
บทที่ 38
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 25:1-28:13
กาลาเทีย 3:10-22
สดุดี 61:1-8

สุภาษิต 23:17-18

ออกกำลังกายทุกวัน
18 กันยายน ด้วยความเต็มใจ

และพระองค์ตรัสกับเขาว่า "จงรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน และด้วยสิ้นสุดความคิดของท่าน'
มัทธิว 22:37

For all of us, one key to success for us is wholehearted dedication. Anything less than this type of commitment will lead to disappointment. An athlete will never reach his full potential without this type of commitment. The same is true for a follower of Christ. You can never be all that God meant for you to be with anything less than wholehearted effort. Are you giving your whole heart to following Christ?
___________________________________
บทที่ 38
____________________________________ แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 28:14-30:11
กาลาเทีย 3:23-4:31
สดุดี 62:1-12

สุภาษิต 23:19-21

วันที่ 1 มกราคม
19 กันยายน REPITION

จงขยันหมั่นเพียรที่จะนำเสนอตัวเองที่พระเจ้าพอพระทัยในฐานะคนทำงานที่ไม่ต้องละอาย จัดการพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง
2 ทิโมธี 2:15

Students are sometimes asked to repeat back to their teacher or parent what was just told to them. This can be because they think you are not listening, but more often, it is because repeating what you just heard reinforces it in your mind. It increases the ability to remember things. Something quite simple can increase the remembrance of facts. As a follower of Christ, this is important. By repeating to someone else what we learn, we increase our memory and help them learn. Who are you repeating the Word to?

_____________________________________
บทที่ 38
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 30:12-33:9
กาลาเทีย 5: 1-12
สดุดี 63:1-11

สุภาษิต 23:22

ลำดับความสำคัญ
20 กันยายน การเรียนรู้

มีบันทึกไว้ในผู้เผยพระวจนะว่า 'และพวกเขาทั้งหมดจะได้รับการสอนจากพระเจ้า' ทุกคนที่ได้ยินและเรียนรู้จากพระบิดา มาถึงฉัน
ยอห์น 6:45

To learn about something, you need to focus your time, effort, and energy on learning all you can about that “something.” This can help you to avoid making mistakes and help make your efforts more successful. It would be shameful to fail because of a lack of effort to acquire readily available information. As a follower of Christ, this same situation applies. Focused time, effort, and energy to learn the Word of God will pay off for the rest of your life. No one wants to fail. Are you applying your time, effort, and energy into learning the Word?
_____________________________________
บทที่ 38
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 33:10-36:22
กาลาเทีย 5:13-26
สดุดี 64:1-10

สุภาษิต 23:23

ออกกำลังกายทุกวัน
21 กันยายน VALUE

อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนในโลกที่แมลงเม่าและสนิมทำลาย และที่ขโมยจะลักขโมย
มัทธิว 6:19

We all know that some things are more valuable than money. For example, family and having good relationships are more valuable than money. Health is more valuable than money. There are some things that money can’t buy. A relationship with God is more important than money. This means that you should put more effort into your relationship with God than you do in pursuit of money. What do you value most?
_____________________________________
บทที่ 38
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 37:1-38:22
กาลาเทีย 6:1-18
สดุดี 65:1-13

สุภาษิต 23:24

วันที่ 1 มกราคม
22 กันยายน คิดถึง

สุดท้ายนี้ พี่น้องทั้งหลาย สิ่งใดที่จริง สิ่งใดที่น่านับถือ สิ่งใดที่ควร สิ่งใดที่บริสุทธิ์ สิ่งใดที่น่ารัก สิ่งใดที่มีชื่อเสียง หากมีความเป็นเลิศประการใด และหากมีสิ่งใดควรแก่การสรรเสริญ จงพิจารณาดูสิ่งเหล่านี้
ฟิลิปปี 4:8

Do you often spend a great deal of time thinking about the next day, especially when you have been asked to do something? Thinking about what you will say or do – a performance of some kind. We understand there is a connection between thinking and performance. As a follower of Christ, we must think about how we should live. If we don’t think about it, we won’t do it. What do you think about it?
_____________________________________
บทที่ 38
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 39:1-41:16
เอเฟซัส 1:1-23
สดุดี 66:1-20

สุภาษิต 23:25-28

ลำดับความสำคัญ
23 กันยายน
ความภาคภูมิใจ

ความเย่อหยิ่งนำหน้าความพินาศ และจิตใจที่จองหองก่อนจะสะดุดล้ม
สุภาษิต 16:18

One of our greatest enemies is pride. When you are doing well, people come and praise you. It is easy to stop and think that you have done it all yourself. While it does take lots of effort, we all use the abilities that we were born with. Plus, we always have had others work with us. All success is a product of many things. As Christians, we need to remember this as well. We are where we are today because of God and the help of others. Do you struggle with pride?
_____________________________________
บทที่ 39
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 41:17-43:13
เอเฟซัส 2:1-22
สดุดี 67:1-7

สุภาษิต 23:29-35

ออกกำลังกายทุกวัน
24 กันยายน เพลิดเพลิน

สำหรับคนที่มีความดีในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ได้ประทานสติปัญญา ความรู้ และความปิติยินดี ให้กับคนบาป พระองค์ได้ทรงมอบหมายงานในการรวบรวมและสะสมเพื่อพระองค์จะทรงประทานแก่ผู้ที่ดีในสายพระเนตรพระเจ้า นี่ก็อนิจจังและวิ่งไล่ตามลมเช่นกัน
ปัญญาจารย์ 2:26

A person that enjoys doing what he is doing will perform better than one who treats it like work. When you enjoy it, you don’t worry about the time it takes to learn, the effort it takes to excel, and the required physical demands. If you enjoy your walk with Jesus, that joy will help you accomplish what He asks you to do. A person who thinks it is work to follow God will always struggle to follow Him. Do you enjoy your walk?
_____________________________________
บทที่ 39
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 43:14-45:10
เอเฟซัส 3:1-21
สดุดี 68:1-18

สุภาษิต 24:1-2

วันที่ 1 มกราคม
25 กันยายน ความแข็งแรง

ฉันไม่ได้สั่งคุณเหรอ? จงเข้มแข็งและกล้าหาญ! อย่าสั่นสะท้านหรือท้อถอย เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านสถิตกับท่านทุกแห่งหน”
โจชัว 1:9

We all have times when we need to find some additional strength and motivation. When things are going wrong and not as well as they normally do, they need to find a place to go to for encouragement and strength. Being a follower of Christ doesn’t exempt us from having struggles and bad days. The difference is that we can go to Christ for help, encouragement, and strength. He has promised us this in His Word. Where do you go for strength?
_____________________________________
บทที่ 39
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 45:11-48:11
เอเฟซัส 4:1-16
สดุดี 68:19-35

สุภาษิต 24:3-4

ลำดับความสำคัญ
26 กันยายน การเลือกเส้นทางของคุณ

พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงส่องเท้าของข้าพระองค์ และเป็นแสงสว่างส่องทางของข้าพระองค์
สดุดี 119:105

In life, every decision we make leads us down a path. Some choose the path of self-reliance and ignore their friends and family. Some choose the path of self-indulgence. A wise player chooses to follow the right path. All of these decisions impact our lives and, ultimately, all of those around us. The single best decision one can make in life is to follow Christ. This decision leads to a good ending. Which path have you chosen?
_____________________________________
บทที่ 39
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 48:12-50:11
เอเฟซัส 4:17-32
สดุดี 69:1-18

สุภาษิต 24:5-6

ออกกำลังกายทุกวัน
กันยายน 27
ทั้งหมดใน

ข้าพเจ้าทราบการกระทำของท่านว่าท่านไม่เย็นไม่ร้อน ฉันหวังว่าคุณจะเย็นหรือร้อน
วิวรณ์ 3:15

As a friend, you don’t want a friend who only shows up when they want to. You want a friend who is all in, all the time, every time. It would be so frustrating to deal with a friend who is not completely committed to your relationship. God views our situation in the same way. He is looking for people who are completely committed to His cause, not those who are only there occasionally. A person who is giving his all helps all of those around him be better. Are you all in?
_____________________________________
บทที่ 39
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 51:1-53:12
เอเฟซัส 5:1-33
สดุดี 69:19-36

สุภาษิต 24:7

วันที่ 1 มกราคม
28 กันยายน กำลังติดตาม

ท่านจงติดตามพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านและยำเกรงพระองค์ และเจ้าจงรักษาพระบัญญัติ ฟังสุรเสียงของพระองค์ รับใช้พระองค์ และยึดมั่นในพระองค์
เฉลยธรรมบัญญัติ 13:4

We have to make choices every day about who we will listen to. Whether it is a teacher or a friend, these choices will directly impact their future destiny. Therefore, they should choose who we listen to carefully. The direction you choose ultimately will change where you end up. Even for Christians, we must choose our paths in life carefully. Following the Lord is the only sure way to get where we ultimately want to be. Are the paths you are choosing leading you where you want to go?

_____________________________________
บทที่ 39
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 54:1-57:14
เอเฟซัส 6:1-24
สดุดี 70:1-5

สุภาษิต 24:8

ลำดับความสำคัญ
29 กันยายน สิ่งที่ทำให้ไขว้เขว

ข้าพเจ้าได้เห็นการงานทั้งสิ้นซึ่งกระทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ และดูเถิด สารพัดอนิจจังและวิ่งไล่ตามลม
ปัญญาจารย์ 1:14

One of the keys to success is to eliminate distractions. For example, if a professional race car driver spent his time playing video games instead of driving his race car, his chances of winning would deteriorate. It is foolish of him to waste time on something that wouldn’t help him be successful. This is a perfect mirror for the follower of Christ. If we want to follow Christ, we can’t be chasing other things. These things will lead us away from God. What distractions do you need to eliminate
_____________________________________
บทที่ 39
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 57:15-59:21
ฟิลิปปี 1:1-26
สดุดี 71:1-24

สุภาษิต 24:9-10

ออกกำลังกายทุกวัน
30 กันยายน
ความเคารพต่อผู้นำ

ให้เกียรติทุกคน รักพี่น้อง เกรงกลัวพระเจ้า ให้เกียรติพระมหากษัตริย์
1 เปโตร 2:17

Another key to success for us is respect for our leadership. When we lose respect for our leaders, our level of performance will drop dramatically. This will affect everyone around us. This is not an easy situation to fix. Without respect for our leadership, we will drift instead of following a set path. As a Christian, we all have a set path that God has chosen for us to follow. That sometimes includes us following the human leadership that He has established. When we lose respect for our leaders, we suffer, and the work of God suffers. Do you have respect for your leadership?
_____________________________________
บทที่ 40
_____________________________________
แผนการอ่าน:
อิสยาห์ 60:1-62:5
ฟิลิปปี 1:27-2:18
สดุดี 72:1-20

สุภาษิต 24:11-12