ภารกิจของพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

Kinyarwanda บทที่ 3