ภารกิจของพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

กรกฎาคม 1-31

วันที่ 1 มกราคม
1 กรกฎาคม
หมดปัญหา

หันมาหาฉันและเมตตาฉัน ขอทรงประทานกำลังแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ และทรงช่วยบุตรสาวใช้ของพระองค์ให้รอด
สดุดี 86:16

When a child breaks a rule or fails to follow the parent’s direction, he is in trouble. The parent has the power to limit the playtime of the child. The power to restore the relationship rests with the parent. The ability to begin that process depends on the child. If he will come and admit his wrongs, the parent can restore the child to his previous position. This is a perfect illustration of our relationship with God. We have all wronged Him and disobeyed His rules. If we will come to him and admit and wrongs and ask Him, He will forgive us. Will you ask God for forgiveness?

_____________________________________
บทที่ 27
_____________________________________
แผนการอ่าน:
2 พงศ์กษัตริย์ 18:13-19:37
กิจการ 21:1-17
สดุดี 149:1-9

สุภาษิต 18:8

ลำดับความสำคัญ
2 กรกฎาคม
สอนฉัน

ขอทรงสอนทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ฉันจะเดินในความจริงของคุณ รวมใจของฉันให้กลัวชื่อของคุณ
สดุดี 86:11

One of the keys to being good at something is being teachable. A person who shows up on time, ready, and asks for extra instruction will improve rapidly. The one who listens – learns, while the one who doesn’t – stays the same. For a believer in Christ, this is true as well. If we present ourselves before the Lord to learn, He will teach us, and our lives will change quickly. If we don’t give ourselves to the Lord, our lives will stay the same, and we will miss out on the good things that God meant for us to have. Is your prayer to the Lord, “teach me”?
____________________________________
บทที่ 27
____________________________________ แผนการอ่าน:
2 พงศ์กษัตริย์ 20:1-22:2
กิจการ 21:18-36
สดุดี 150:1-6

สุภาษิต 18:9-10

ออกกำลังกายทุกวัน
3 กรกฎาคม ไม่เสียเวลา

ดังนั้นจงสอนเราให้นับวันเวลาของเรา เพื่อเราจะได้นำเสนอหัวใจแห่งปัญญาแก่พระองค์
สดุดี 90:12

At some point, every person realizes that he cannot physically work hard forever. Their career will end because their body will not enable them to perform at that level. Knowing that their working years are limited, a person should plan to make the most of them. There is no time for half-hearted efforts. They will be remembered for what they do, not what they could have done. As a follower of Jesus, we are to remember the limitations of our lives. What counts is what we do, not what we could have done. Are you wasting your time?
____________________________________
บทที่ 27
_____________________________________
แผนการอ่าน:
2 พงศ์กษัตริย์ 22:3-23:30
กิจการ 21:37-22:16
สดุดี 1:1-6

สุภาษิต 18:11-12

วันที่ 1 มกราคม
4 กรกฎาคม TRUSTWOR-THY

ข้าพเจ้าจะทูลพระเจ้าว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้เป็นที่ลี้ภัยและป้อมปราการของข้าพระองค์!”
สดุดี 91:2

One of the keys to success is being surrounded by trustworthy people. People who will do what they are supposed to do when they are supposed to do it form the foundation of any successful team, business, or family. They rely on each other and trust each other in difficult situations. For a Christian, we serve a God who is the ultimate trustworthy person.
พระองค์จะทรงทำตามที่ตรัสว่าพระองค์จะทรงทำ เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราก็มีความมั่นใจในพระองค์ที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก คุณวางใจในพระองค์หรือไม่?

______________________________
บทที่ 27
______________________________
แผนการอ่าน:
2 พงศ์กษัตริย์ 23:31-25:30
กิจการ 22:17-23:10
สดุดี 2:1-12

สุภาษิต 18:13

ลำดับความสำคัญ
5 กรกฎาคม
ทางเลือกของคุณ

เพราะพระองค์ทรงทำให้พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ แม้ผู้สูงสุด เป็นที่ประทับของพระองค์
สดุดี 91:9

You must decide who’s the voice you will listen to. Many people will want to tell you what to do and how to live. They all promise success, but obviously, that is not true. An athlete needs to choose carefully whose advice you listen to because it will determine the outcome of your one life. As a follower of Christ, we can know what He asks and how things will ultimately turn out. His promises are sure. Have you chosen to follow Him?
______________________________
บทที่ 27
______________________________
แผนการอ่าน:
1 พงศาวดาร 1:1-2:17
กิจการ 23:11-35
สดุดี 3:1-8

สุภาษิต 18:14-15

ออกกำลังกายทุกวัน
6 กรกฎาคม
เคียงข้างคุณ

ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในเงาขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
สดุดี 91:1

When a child is in the right relationship with his parents, some mistakes can be overlooked. Many times, the parent will step up and protect him from criticism because he was following directions. The benefits of the right relationship include protection. As a follower of Jesus, this is true as well. When we choose to live in the ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ เราอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระองค์ ประโยชน์ของความสัมพันธ์นี้มีมากมาย คุณอาศัยอยู่ใน ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า?
______________________________
บทที่ 27
______________________________
แผนการอ่าน:
1 พงศาวดาร 2:18-4:4
กิจการ 24:1-27
สดุดี 4:1-8

สุภาษิต 18:16-18

วันที่ 1 มกราคม
อนุมัติคำขอ 7 กรกฎาคม

พระองค์จะทรงร้องทูลเรา และข้าพระองค์จะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยเขาให้รอดและให้เกียรติเขา
สดุดี 91:15

For a child or anyone to ask something of another person usually requires a relationship. And not just a relationship, but a relationship in good standing. The more diligent the person is, the better he listens to instruction, the better his relationship is with that person. This behavior leads to the ability to make requests and have them granted. A poor relationship leads to a request denied. This relationship mirrors our walk with God. He delights in answering the requests of those who have a close relationship with Him. Would your relationship with God lead to a “request granted?

_____________________________________
บทที่ 27
_____________________________________
แผนการอ่าน:
1 พงศาวดาร 4:5-5:17
กิจการ 25:1-27
สดุดี 5:1-12

สุภาษิต 18:19

ลำดับความสำคัญ
8 กรกฎาคม

เป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระเจ้าและร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ ข้าแต่ผู้สูงสุด
สดุดี 92:1

Over time, many people can forget to be thankful for the abilities and talents they were born with. As this happens, they cease taking care of themselves and no longer value what they have been given. Their performance begins to suffer as they presume upon their abilities. This is a powerful lesson to learn. As we are thankful to God for what He has given us, we begin to value it and seek to make the most of it. Our lives become reflections of gladness as we use the gifts and abilities we have been blessed with. Does your life reflect a thankful heart?
_____________________________________
บทที่ 28
_____________________________________
แผนการอ่าน:
1 พงศาวดาร 5:18-6:81
กิจการ 26:1-32
สดุดี 6:1-10

สุภาษิต 18:20-21

ออกกำลังกายทุกวัน
9 กรกฎาคม
ปล่อยมันไป

ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าแห่งการล้างแค้น พระเจ้าแห่งการล้างแค้น จงฉายแสงออกมา!
สดุดี 94:1

One of the most destructive emotions for anyone is the desire for vengeance. That desire to get back at the other person, to even the score, usually costs him much more. The best way to handle these situations is to let them go. Holding on to things hurts you and your family and friends. For believers, this should be easier because we have someone who has said He would make all things right. Not only has He said it, but He has the power to make it right. Is there something you need to let go of?
_____________________________________
บทที่ 28
_____________________________________
แผนการอ่าน:
1 พงศาวดาร 7:1-8:40
กิจการ 27:1-20
สดุดี 7:1-17

สุภาษิต 18:22

วันที่ 1 มกราคม
10 กรกฎาคม UNCHANGEA-BLE

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครอง พระองค์ทรงฉลองพระองค์อย่างสง่าผ่าเผย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฉลองพระองค์และทรงเอากำลังคาดเอว แท้จริงโลกตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
สดุดี 93:1

For
all of us, adversity is inevitable. There will be days and games where things don’t go well. It’s easy to work hard and have a good attitude when things are going well. It is when things aren’t going well that a persons’ attitudes and effort can diminish. This adversity is when our character is revealed. Fortunately, we serve a God who is unchangeable. He doesn’t have a bad day. He is the same yesterday, today, and forever. We can trust in Him and pattern our lives after Him. What does your life look like when the pressure is on?
_____________________________________
บทที่ 28
_____________________________________
แผนการอ่าน:
1 พงศาวดาร 9:1-10:14
กิจการ 27:21-44
สดุดี 8:1-9

สุภาษิต 18:23-24

ลำดับความสำคัญ
วันที่ 11 กรกฎาคม
ผู้ฟังที่ดี

ความสุขมีแก่ผู้ที่พระองค์ทรงตีสอน ข้าแต่พระเจ้า และผู้ที่พระองค์ทรงสอนจากธรรมบัญญัติของพระองค์
สดุดี 94:12

One of the simplest things a student can do to increase his favor with his teacher is to listen and follow instructions. It only requires effort to pay attention to what you are taught and then go out and do it. Not listening will eventually cost even the most talented student. As a follower of Christ, there are blessings for hearing and obeying the voice of the Lord. A good listener pays attention and then follows through on the instructions given. Are you a good listener when God speaks?
_____________________________________
บทเรียนหรือสอนหรือการเรียนและเครื่องเตือนสติ 28
_____________________________________
แผนการอ่าน:
1 พงศาวดาร 11:1-12:18
กิจการ 28:1-31
สดุดี 9:1-12

สุภาษิต 19:1-3

ออกกำลังกายทุกวัน
12 กรกฎาคม AT PEACE

เมื่อความคิดวิตกกังวลของฉันทวีขึ้นภายในตัวฉัน การปลอบโยนของพระองค์ทำให้จิตใจของฉันเบิกบาน
สดุดี 94:19

One of the things that all of us face is anxiety, right before a big game or a test when everything is on the line. Anxiety not correctly handled can distract us and lead to poor performance or outcome. The better way is to manage their anxieties. For a Christian, we can trade our fear for His comfort. What a deal! We can truly put all of our trust in Him and know that we will be loved no matter the outcome of the situation. How great is that? Are you struggling with anxiety?
_____________________________________
บทที่ 28
_____________________________________
แผนการอ่าน:
1 พงศาวดาร 12:19-14:17
โรม 1:1-17
สดุดี 9:13-20
สุภาษิต 19:4-5

วันที่ 1 มกราคม
13 กรกฎาคม
ไม่แข็งตัว

อย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนที่เมรีบาห์เหมือนในวันมัสสาห์ในถิ่นทุรกันดาร
สดุดี 50:23

Most of us live in an emotionally charged environment. Competition of different kinds keeps one on edge. A trap that some fall into is that when things don’t work out or someone lets them down, it is to harden your heart and not listen to what others tell you. This can have disastrous consequences both for us and those around us. Hurts are part of life, but if we harden our hearts, we can’t receive love as we should. This can hurt both the people we love and us. God is asking you today, “Is your heart hardened?”

_____________________________________
บทที่ 28
_____________________________________
แผนการอ่าน:
1 พงศาวดาร 15:1-16:36
โรม 1:18-32
สดุดี 10:1-15
สุภาษิต 19:6-7

ลำดับความสำคัญ
14 กรกฎาคม
คุณกำลังฟัง?

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา และเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ วันนี้ถ้าคุณได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์
สดุดี 95:7

For a student or an employee, it is essential to listen. Your teacher or boss’s voice has directions and plans for the success of your life or career. Your part in the plan is to listen and follow the instructions. The better you listen and obey, the better you do, and the more other people think of you. Fail to listen, and bad things will happen. It’s the same way with God. When we listen and follow His instruction, God things happen for us and others. When we don’t, bad things happen. Are you listening?
_____________________________________
บทที่ 28
_____________________________________
แผนการอ่าน:
1 พงศาวดาร 16:37-18:17
โรม 2:1-24
สดุดี 10:16-18
สุภาษิต 19:8-9

ออกกำลังกายทุกวัน
15 กรกฎาคม
ไม่มีตอนจบที่มีความสุข

เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงสาบานด้วยความโกรธของเรา อย่างแท้จริง, พวกเขาจะไม่เข้าสู่การพักผ่อนของเรา
สดุดี 95:11

สำหรับนักกีฬาที่มีปัญหากับโค้ชไม่ได้จบลงด้วยดี เขาสามารถจำกัดหรือขจัดเวลาเล่นของคุณ เขาสามารถบังคับให้คุณฝึกฝนเพิ่มเติม แม้ว่าทีมจะทำผลงานได้ดีแต่ก็ไม่เป็นผลดีกับผู้เล่นคนนั้น พระเจ้าเป็นเหมือนโค้ชในแง่นี้ ถ้าคุณไม่ฟังพระวจนะของพระองค์ ชีวิตจะไม่เป็นไปด้วยดีสำหรับคุณ เขาสามารถนำเรื่องยากๆ เข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อสอนความโง่เขลาของความคิดของคุณ หากปราศจากพระเจ้า ก็จะไม่มีการสิ้นสุดอย่างมีความสุข คุณรู้จักพระเจ้าหรือไม่?
_____________________________________
บทที่ 29
_____________________________________
แผนการอ่าน:
1 พงศาวดาร 19:1-21:30
โรม 2:25-3:8
สดุดี 11:1-7
สุภาษิต 19:10-12

วันที่ 1 มกราคม
16 กรกฎาคม
มาตรฐานคืออะไร?

ต่อพระพักตร์พระเจ้า เพราะพระองค์กำลังเสด็จมา เพราะพระองค์กำลังเสด็จมาพิพากษาโลก พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ของพระองค์
สดุดี 96:13

For anyone who is playing a game, knowing the rulebook is one key to good performance. Some of the biggest mistakes are made when players don’t know the rules. Knowing the rules helps guide how a player plays and helps him to be more successful. As important as the rulebook is to the player, the Bible is to the Christian. When a Christian doesn’t live by the Bible, he opens himself to many mistakes and problems. One key to success in the Christian life is knowing the Bible. Are you spending time with the Bible?

_____________________________________
บทที่ 29
_____________________________________
แผนการอ่าน:
1 พงศาวดาร 22:1-23:32
โรม 3:9-31
สดุดี 12:1-8

สุภาษิต 19:13-14

ลำดับความสำคัญ
กรกฎาคม 17
จอย

ความสว่างถูกหว่านเหมือนเมล็ดพืชสำหรับคนชอบธรรม และความยินดีสำหรับคนเที่ยงธรรม
สดุดี 97:11

When a family is in harmony, there is a joy that they share. It shows how they spend their time, how they play, and even how they handle adversity. When the family becomes more important than the individual players, this joy becomes their trademark. God designed that His children walk in unity with Him and with each other. Their lives are marked by joy. When Christians put the cause of Christ above their pursuits, joy is the result. Do you have this joy?
_____________________________________
บทที่ 29
_____________________________________
แผนการอ่าน:
1 พงศาวดาร 24:1-26:11
โรม 4:1-12
สดุดี 13:1-6

สุภาษิต 19:15-16

ออกกำลังกายทุกวัน
18 กรกฎาคม
ความภักดี

จงเกลียดชังความชั่ว ท่านที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงปกปักษ์รักษาดวงวิญญาณของผู้ชอบธรรมของพระองค์ พระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากเงื้อมมือของคนชั่ว
สดุดี 97:10

One of the key elements for a child or an employee is loyalty—to a person. For example, an athlete wouldn’t run out onto the field during a game wearing the other team’s uniform. God expects no less than that from us. He hopes that when we say we are Christians, we will strive to live like that. Nothing is more frustrating to God than for a person to say they love him and not live according to His standards. Does your life reflect loyalty to Jesus Christ?
___________________________________
บทที่ 29
_____________________________________ แผนการอ่าน:
1 พงศาวดาร 26:12-27:34
โรม 4:13-5:5
สดุดี 14:1-7
สุภาษิต 19:17

วันที่ 1 มกราคม
มุมมอง 19 กรกฎาคม

รู้ว่าพระองค์เองทรงเป็นพระเจ้า พระองค์คือผู้ทรงสร้างเรา ไม่ใช่เราเอง เราเป็นประชากรของพระองค์และเป็นแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์
สดุดี 100:3

Any professional who thinks he has done it all by himself is mistaken. It takes years of coaching, trainers, sometimes doctors, and other players on the team, to achieve success. We need to stand together, and any success we have is shared. For a Christian, it is impossible to have any success without God. We must rely on each other and our relationship with God for our lives to truly have meaning. God made us, and He wants to help us reach our full potential. Are you trusting in God?

_____________________________________
บทที่ 29
_____________________________________
แผนการอ่าน:
1 พงศาวดาร 28:1-29:30
โรม 5:6-21
สดุดี 15:1-5

สุภาษิต 19:18-19

ลำดับความสำคัญ
20 กรกฎาคม
พฤติกรรมที่ชาญฉลาด

ข้าพเจ้าจะเอาใจใส่ทางอันไม่มีที่ติ เมื่อไหร่คุณจะมาหาฉัน ข้าพเจ้าจะเดินอยู่ในเรือนของข้าพเจ้าด้วยใจซื่อตรง
สดุดี 101:2

One decision a person will never regret is to live wisely. Many people choose to live according to their emotions. Eventually, that leads to problems. For all of us, wise choices include taking care of ourselves physically and listening to our coach. For a Christian wise living means living according to the Bible. Wise living means saying no to your flesh and listening to the Lord. To live according to your emotions(flesh) only leads to problems. Are you living wisely?
_____________________________________
บทที่ 29
_____________________________________
แผนการอ่าน:
2 พงศาวดาร 1:1-3:17
โรม 6:1-23
สดุดี 16:1-11

สุภาษิต 19:20-21

ออกกำลังกายทุกวัน
21 กรกฎาคม
ไม่ถูกดึงออกไป

ข้าพเจ้าจะไม่วางของไร้ค่าไว้ต่อหน้าต่อตาข้าพเจ้า เราเกลียดการงานของบรรดาผู้ที่ตกไป มันจะไม่ยึดจับฉัน
สดุดี 101:3

When a child is at odds with the parents or develops a bad attitude, he tends to pull away from the family and its leadership. They invite other siblings to join them in their lack of commitment to the family. If you don’t make a clear stand, they will think that you agree with them. As Christians, we should be careful that when people we know pull away from the Lord, we don’t allow them to take us. Have you taken a clear stand in your walk with God?
_____________________________________
บทที่ 29
_____________________________________
แผนการอ่าน:
2 พงศาวดาร 4:1-6:11
โรม 7:1-13
สดุดี 17:1-15

สุภาษิต 19:22-23

วันที่ 1 มกราคม
22 กรกฎาคม สิ่งรบกวนสมาธิ

ข้าพเจ้าจะไม่วางของไร้ค่าไว้ต่อหน้าต่อตาข้าพเจ้า เราเกลียดการงานของบรรดาผู้ที่ตกไป มันจะไม่ยึดจับฉัน
สดุดี 101:3

A person who is focused on performing well will seek to avoid distractions. A distraction is anything that will try to take our attention and time and cause us to perform poorly. A key to top performance for anyone is to avoid distractions. As a Christian, the world has many distractions that can keep us from living for Christ. The key is to be aware of these temptations and avoid them. Failure to avoid distractions can lead to a messed up life. What distractions do you need to avoid?

_____________________________________
บทที่ 30
_____________________________________
แผนการอ่าน:
2 พงศาวดาร 6:12-8:10
โรม 7:14-8:8
สดุดี 18:1-15

สุภาษิต 19:24-25

ลำดับความสำคัญ
23 กรกฎาคม
จุดสนใจ

อา ใจที่ดื้อรั้นจะจากฉันไป ฉันจะได้รู้ว่าไม่มีความชั่วร้าย
สดุดี 101:4

As students or employees, we need to remember; we are responsible for our focus or lack thereof. We are responsible for being attentive in practice, focused on our work, and to follow instructions. When we lose focus, our performance and our work suffers. We must put things out of our lives that cause us to lose focus. For a Christian, this is a perfect picture of how we are to avoid the world’s distractions that cause us to lose focus. This lack of attention hurts us and the cause of Christ. Are you determined to keep your focus?
_____________________________________
บทที่ 30
_____________________________________
แผนการอ่าน:
2 พงศาวดาร 8:11-10:19
โรม 8:9-25
สดุดี 18:16-36

สุภาษิต 19:26

ออกกำลังกายทุกวัน
24 กรกฎาคม เลือกอย่างชาญฉลาด

ตาของข้าพเจ้าจะมองดูผู้ซื่อสัตย์ของแผ่นดิน เพื่อพวกเขาจะได้อยู่กับข้าพเจ้า ผู้ที่ดำเนินในทางที่ไร้ที่ติเป็นผู้ที่จะปรนนิบัติเรา
สดุดี 101:6

As a person, you should pick your close friends carefully. These close friends can either make you more successful or contribute to your downfall. Take some time and observe before you make someone a close friend. For a believer in Christ, this is excellent advice as well. Our close friends can either help us to walk with Christ or help to draw us away. We should take our time and observe so that we can choose wisely. Our friends can exert a significant influence on our lives. Have you chosen your friends wisely?
_____________________________________
บทที่ 30
_____________________________________
แผนการอ่าน:
2 พงศาวดาร 11:1-13:22
โรม 8:26-39
สดุดี 18:37-50
สุภาษิต 19:27-29

วันที่ 1 มกราคม
ความสม่ำเสมอ 25 กรกฎาคม

แต่ท่านก็เหมือนกัน และปีของท่านจะไม่สิ้นสุด
สดุดี 102:27

Every professional strives to perform consistently. They want to do well all the time. One of the keys to this is practicing the same way. Another key is feeding your body the same way daily. To perform well consistently, self-discipline is a must. Christians know that God is consistent. To consistently live as He asks us, we must have a steady diet of God’s Word and strive to live out what they are learning. This type of life is a daily choice. Does your life reflect consistency?
_____________________________________
บทที่ 30
_____________________________________
แผนการอ่าน:
2 พงศาวดาร 14:1-16:14
โรม 9:1-24
สดุดี 19:1-14

สุภาษิต 20:1

ลำดับความสำคัญ
26 กรกฎาคม ชื่อเสียง

ดังนั้นบรรดาประชาชาติจะเกรงกลัวพระนามของพระเจ้าและบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก สง่าราศีของพระองค์
สดุดี 102:15

ในฐานะนักกีฬา ชื่อเสียงของคุณมาก่อนคุณเสมอ หากคุณเล่นได้ดีก็จะส่งผลต่อแผนการที่ทีมอื่นจะชนะ หากคุณเล่นไม่ดี อีกฝ่ายอาจคิดว่าพวกเขาสามารถฉวยโอกาสจากคุณเพื่อคว้าชัยชนะ ได้รับชื่อเสียงไม่ได้รับ สำหรับสาวกของพระคริสต์ เราควรตระหนักว่าเราอยู่ทีมไหน เขาเป็นผู้ชนะสูงสุด ศัตรูพยายามทำร้ายเราโดยทำให้เราสงสัยพระองค์ เราสามารถวางใจพระองค์และไม่กลัวพระองค์ คุณตื่นเต้นที่จะอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือไม่?
_____________________________________
บทที่ 30
_____________________________________
แผนการอ่าน:
2 พงศาวดาร 17:1-18:34
โรม 9:25-10:13
สดุดี 20:1-9
สุภาษิต 20:2-3

ออกกำลังกายทุกวัน
กรกฎาคม 27
อย่าลืมรางวัล

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้า และอย่าลืมผลประโยชน์ของพระองค์
สดุดี 103:2

A person should never forget there are rewards. Hard work gets their body in shape. Repeating drills can improve their skills. Listening to their teacher or boss helps them to follow instructions. And the combination of these things can lead to success. Likewise, Christians should remember that studying the Bible teaches us how to live; prayer helps us connect with and hear God. Obeying God is the key to fulfilling His will and having a fulfilled life. Are you living to earn rewards?
_____________________________________
บทที่ 30
_____________________________________
แผนการอ่าน:
2 พงศาวดาร 19:1-20:37
โรม 10:14-11:12
สดุดี 21:1-13
สุภาษิต 20:4-6

วันที่ 1 มกราคม
28 กรกฎาคม บลอสซัม

สำหรับผู้ชาย วันเวลาของเขาเหมือนหญ้า เหมือนดอกไม้ในทุ่ง เขาก็เจริญ
สดุดี 103:15

ดอกไม้มีอาชีพที่สั้นเหมือนนักกีฬา ไม่คงอยู่ตลอดไป เมื่อรู้ว่าอาชีพการงานของพวกเขานั้นสั้น นักกีฬาควรเน้นที่การส่องแสงที่เจิดจ้าที่สุด ต้องใช้ความพยายามในการส่องแสง ดอกไม้เป็นที่จดจำสำหรับความงาม นักกีฬาเป็นที่จดจำสำหรับความพยายามของพวกเขา คริสเตียนเองก็เช่นกันต้องตระหนักว่าชีวิตของเราสามารถเบ่งบานได้ดั่งดอกไม้ ต้องใช้อาหารที่ถูกต้อง (พระวจนะของพระเจ้า) และติดตามพระบุตรเพื่ออำนาจ เราจะจำได้ว่าเราส่องแสงอย่างไร ชีวิตของคุณส่องแสงเพื่อพระเจ้าหรือไม่?

_____________________________________
บทที่ 30
_____________________________________
แผนการอ่าน:
2 พงศาวดาร 21:1-23:21
โรม 11:13-36
สดุดี 22:1-18
สุภาษิต 20:7

ลำดับความสำคัญ
29 กรกฎาคม เชื่อถือได้

พวกเขาทั้งหมดรอคอยที่จะให้อาหารแก่พวกเขาในเวลาที่เหมาะสม
สดุดี 104:27

We have to depend on each other to achieve success, whether in our job or families. One characteristic that is valued highly is being dependable—being where you are supposed to be, and doing what you should be doing increases your value to the team. For a Christian, we have no one more dependable than God. He is always there. What He says, He does. You can count on Him. What freedom that gives us in life. Do you depend on Him?
_____________________________________
บทที่ 31
_____________________________________
แผนการอ่าน:
2 พงศาวดาร 24:1-25:28
โรม 12:1-21
สดุดี 22:19-31
สุภาษิต 20:8-10

ออกกำลังกายทุกวัน
30 กรกฎาคม
UNCHANGEA-BLE

He established the earth upon its foundations so that it will not totter forever and ever.
สดุดี 104:5

There are times we all begin to think if only the rules were a certain way that things would be better. They mean that it would be more to their liking—never stopping to think of the impact on others. The rules apply to everyone equally so that no one has an unfair advantage over anyone else. It’s not just athletes that think like this. Everyone has felt this way at one point or another. God’s rules apply to everyone equally, and no one has an advantage. Are you submitting to the rule of God?
_____________________________________
บทที่ 31
____________________________________ แผนการอ่าน:
2 พงศาวดาร 26:1-28:27
โรม 13:1-14
สดุดี 23:1-6
สุภาษิต 20:11

วันที่ 1 มกราคม
31 กรกฎาคม คำของคุณ

พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิตย์ พระวจนะที่ทรงบัญชาแก่คนนับพันชั่วอายุคน
สดุดี 105:8

We all value trust. We expect you to do what you say you will do. Your words gain or lose value by how your life matches up to them. When your actions don’t match your words, then trust decreases. As a follower of Christ, our words and actions should be the same. God has set the example because He never forgets to keep His Word. Our testimony of God becomes more powerful when we keep our Word. Do your actions match your words?

_____________________________________
บทที่ 31
_____________________________________
แผนการอ่าน:
2 พงศาวดาร 29:1-36
โรม 14:1-23
สดุดี 24:1-10

สุภาษิต 20:12

ลำดับความสำคัญออกกำลังกายทุกวัน