About Us

Christ Centered Champions™

ไม่ใช่เหตุการณ์…มันคือวิถีชีวิต!

“เพราะเราเป็นมากกว่าแชมป์โดยพระองค์ผู้ทรงรักเรา” โรม 8:37