About Us

क्राइस्ट केन्द्रित च्याम्पियन्स™

घटना होइन ... यो जीवन को एक तरिका हो!

"किनकि हामीलाई माया गर्नुहुने उहाँद्वारा हामी च्याम्पियनहरू भन्दा बढी हौं।" रोमी ८:३७