About Us

Christ Centered Champions™

ບໍ່ແມ່ນເຫດການ…ມັນເປັນວິຖີຊີວິດ!

"ເພາະວ່າພວກເຮົາຫຼາຍກວ່າແຊ້ມໂດຍຜ່ານພຣະອົງຜູ້ທີ່ຮັກພວກເຮົາ." ໂລມ 8:37