អំពី​ពួក​យើង

Christ Centered Champions™

មិន​មែន​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍… វា​ជា​ផ្លូវ​នៃ​ជីវិត!

«ដ្បិត​យើង​មាន​លើស​ជាង​ជើងឯក​តាមរយៈ​ទ្រង់​ដែល​បាន​ស្រឡាញ់​យើង»។ រ៉ូម ៨:៣៧